Ga naar hoofdinhoud
(0)85-0218180
(0)23–2210004

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAVELDOCS B.V.

 

 1.  Algemeen

 

 1. Toepassingsbereik

  1.1.    Deze voorwaarden maken deel uit van alle met TRAVELDOCS, hierna te noemen: ‘TRAVELDOCS’, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen.

  1.2.    De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de wederpartij van TRAVELDOCS, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’, wordt door TRAVELDOCS uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever, ook indien de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever het tegenovergestelde mochten bepalen.
  1.3.  Door indiening van een of meer visumaanvragen bij TRAVELDOCS aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
  1.4.    Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien TRAVELDOCS deze schriftelijk heeft aanvaard en gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

 2. De opdracht

  2.1.    De overeenkomst tussen Opdrachtgever en TRAVELDOCS is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in art. 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (BW).

  2.2.    Artikel 7:404 BW en artikel 7:409 BW zijn niet van toepassing.

 3.  Het inschakelen van derden

  3.1.    TRAVELDOCS is gerechtigd in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. TRAVELDOCS zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever doen. TRAVELDOCS is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige tekortkoming, noch voor enig onrechtmatig handelen en/of nalaten van de door haar ingeschakelde derde(n).

  3.2.    De kosten van deze derde(n) komen, vermeerderd met een opslag, voor rekening van Opdrachtgever en zullen door TRAVELDOCS aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 4.  Opdracht tot dienstverlening

  4.1.        De door TRAVELDOCS verleende diensten bestaan uit het aanvragen voor Opdrachtgever van reisvisums, Legalisaties en eventueel het verzorgen van uitnodigingen in het land van bestemming welke nodig zijn om een visumaanvraag te kunnen doen.

  4.2.    Opdrachtgever verstrekt per e-mail, via de website van TRAVELDOCS of anderszins de opdracht tot dienstverlening.
  4.3.    TRAVELDOCS zendt Opdrachtgever een e-mail als bevestiging van de opdracht waardoor de overeenkomst tot stand komt.
  4.4.    TRAVELDOCS verstrekt opdrachtgever een opgave van de documenten en formulieren die opdrachtgever moet overleggen om de gewenste service te kunnen verlenen.
  4.5.    TRAVELDOCS vangt niet eerder aan met de dienstverlening dan na ontvangst van de door Opdrachtgever naar waarheid ingevulde en rechtsgeldig ondertekende documenten en formulieren.
  4.6.    Het bij TRAVELDOCS inleveren van de door Opdrachtgever naar waarheid ingevulde documenten en formulieren geldt als uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Opdrachtgever dat TRAVELDOCS met de nakoming/uitvoering begint.
  4.7.    Opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden c.q. te annuleren tot het moment waarop door of namens Opdrachtgever de naar waarheid ingevulde documenten en formulieren bij TRAVELDOCS zijn aangeleverd.
  4.8.    Vanaf dat moment heeft Opdrachtgever geen bedenktijd/herroepingsrecht of afkoelingsperiode meer.
  4.9.    TRAVELDOCS zal zich inspannen om Opdrachtgever te voorzien van juiste informatie om te bevorderen dat Opdrachtgever het visum tijdig vóór aanvang van zijn reis ontvangt. Alle vereisten ter verkrijging van het visum (documentatie, kosten, tijdsbestekken, etc.) zijn gebaseerd op basis van algemene criteria en kunnen variëren afhankelijk van door Opdrachtgever verschafte informatie zoals zijn huidige of voormalige nationaliteit, verblijfplaats, geslacht, leeftijd, beroep, recente reizen, geloofsovertuiging etc.
  4.10.    De uitgevende instantie kan om aanvullende documentatie en/of informatie vragen. De uitgevende instantie kan zonder kennisgeving algemene vereisten voor bepaalde landen veranderen of aanvullende specifieke informatie verlangen en/of aanvullende specifieke eisen stellen. TRAVELDOCS zal zich inspannen Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van dergelijke veranderingen op de hoogte te stellen. Opdrachtgever zal die specifieke informatie en/of aanvullende specifieke eisen zo spoedig mogelijk verstrekken/vervullen.
  4.11.    TRAVELDOCS behoudt zich het recht voor om volstrekt naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen te allen tijde te weigeren om een visumaanvraag in behandeling te nemen en/of de behandeling van een lopende aanvraag op elk door haar gewenst moment te beëindigen, zonder dat TRAVELDOCS daarvoor ooit door Opdrachtgever kan worden aangesproken. TRAVELDOCS zal Opdrachtgever terstond per e-mail op de hoogte stellen indien zij een aanvraag weigert in behandeling te nemen c.q. een in behandeling genomen aanvraag tussentijds beëindigt.
  4.12.    Opdrachtgever dient bij ontvangst van zijn paspoort en de betreffende documenten terstond te controleren of hij alle voor zijn reis benodigde visa c.a. heeft ontvangen, of de visa c.a. geldig zijn voor de landen die hij wenst te bezoeken, of de visa c.a. geldig zijn voor de aankomstdata en vertrekdata van zijn reis/bezoek en of de visa c.a. geldig zijn voor het doel en de aard van zijn bezoek (toerisme, zaken, studie, etc.). Indien Opdrachtgever in de documenten enige onjuistheid vaststelt, dient hij TRAVELDOCS daarvan onmiddellijk via e-mail/portal in kennis te stellen.
  4.13.    TRAVELDOCS staat er niet voor in dat de uitgevende instantie tijdig en binnen het vastgestelde tijdsbestek een visum c.a. zal afgeven.
  4.14.    De uitgevende instantie kan een aanvraag voor een visum, paspoort of ander reisdocument om welke reden ook alsmede zonder opgaaf van redenen afwijzen. TRAVELDOCS is nimmer aansprakelijk ingeval visa of paspoorten worden geweigerd, fouten bevatten of te laat worden afgegeven. TRAVELDOCS blijft in dat geval onverminderd recht hebben en houden op het overeengekomen loon en op vergoeding van de gemaakte kosten c.a.
  4.15.    Opdrachtgever dient reistickets of reserveringen die niet terugvorderbaar zijn pas aan te schaffen nadat alle visa c.a. zijn verkregen.
  4.16.    TRAVELDOCS zal het paspoort en de visa c.a. per beveiligde post (Koerier) sturen, tenzij anders aangegeven. De bezorgkosten komen voor rekening van Opdrachtgever en worden bij het orderbedrag opgeteld. TRAVELDOCS is nimmer aansprakelijk voor vertraging in of verlies bij de bezorging.

 5.  Loon en betaling

  5.1.    De kosten voor de diensten van TRAVELDOCS zijn vastgesteld op de website, met inbegrip van (eventuele) indirecte belastingen die van toepassing zijn op de kosten, en overige heffingen en vergoedingen die door een uitgevende instantie of enige koerier of bezorgdienst worden berekend.

  5.2.    Zodra TRAVELDOCS namens Opdrachtgever een aanvraag voor een reisdocument bij een uitgevende instantie indient, kunnen de kosten van de dienstverlening door TRAVELDOCS door Opdrachtgever niet meer van TRAVELDOCS worden teruggevorderd.
  5.3.    Consulaire tarieven en beschikbaarheid van diensten zijn zonder nadere kennisgeving onderhevig aan verandering. Kosten en diensten kunnen veranderen tussen het moment dat de order is geplaatst en het moment waarop de order is voltooid. TRAVELDOCS streeft ernaar voormelde wijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever door te geven.
  5.4.    TRAVELDOCS behoudt zich het recht voor om vanwege de tijdsdruk, die door Opdrachtgever is aangegeven, de meest geschikte dienst te selecteren.
  5.5.    AIle door TRAVELDOCS namens Opdrachtgever aan een uitgevende instantie betaalde kosten zijn niet terugvorderbaar. Ingeval een visum- of paspoortaanvraag namens Opdrachtgever wordt ingediend en het verzoek wordt om welke reden ook afgewezen, zal TRAVELDOCS op verzoek van Opdrachtgever een extra poging doen om het reisdocument alsnog te verkrijgen. Opdrachtgever is verplicht de eventuele extra kosten die zijn vastgesteld door de uitgevende instantie te betalen en als de extra poging is vereist vanwege een door Opdrachtgever gemaakte fout in een visumaanvraag, is TRAVELDOCS gerechtigd de hiervoor op de website genoemde kosten in rekening te brengen
  5.6.    Voor orders die niet via het online orderproces zijn ingediend kunnen extra dienstverleningskosten worden berekend, tenzij er gebruik is gemaakt van het TRAVELDOCS betaald telefoonnummer zoals op de site vermeld
  5.7.    TRAVELDOCS is bevoegd paspoorten en documenten onder zich te houden totdat volledige betaling is ontvangen.
  5.8.    De dienstverleningskosten van TRAVELDOCS kunnen variëren afhankelijk van het aantal beschikbare werkdagen om de dienst te kunnen verlenen. Sluitingsdagen en vakanties van het consulaat zijn uitgesloten.
  5.9.    Indien een aanvraag wordt geweigerd, zijn de betaalde kosten niet terugvorderbaar en behoudt TRAVELDOCS onverminderd recht op het overeengekomen loon.
  5.10.    Voor opdrachten die vóór indiening van de aanvraag bij de betreffende ambassade of consulaire dienst worden geannuleerd, is Opdrachtgever uitsluitend de op de website van TRAVELDOCS vermelde annuleringsvergoeding en eventuele koerierskosten verschuldigd.
  5.11.    Zodra de aanvraag bij de betreffende instantie is ingediend, zullen de volledige kosten verschuldigd zijn. Additionele annuleringskosten kunnen van toepassing zijn op een intrekking van de aanvraag.
  5.12.        Betaling van de facturen van TRAVELDOCS en al hetgeen Opdrachtgever overigens aan TRAVELDOCS verschuldigd is dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk vóór afgifte van het paspoort / het visum / de legalisatie door TRAVELDOCS aan opdrachtgever zonder opschorting en/of verrekening. Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting en kan eventuele vorderingen op TRAVELDOCS niet verrekenen. De initieel afgenomen dienst moet vooraf betaald worden. Bij upsale zal er een eindafrekening komen te betalen voor afgifte van reisdocument(en)
  5.13.    Indien Opdrachtgever méér dan één (rechts)persoon is, is Opdrachtgever jegens TRAVELDOCS hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen welke voortvloeien uit deze overeenkomst.

 6.  Aansprakelijkheidsbeperking en vervaltermijn

  6.1.    Indien een paspoort, document of ander stuk verloren raakt, op de verkeerde plaats is terechtgekomen, is beschadigd, vertraagd of vernietigd, zal TRAVELDOCS alleen aansprakelijk zijn indien TRAVELDOCS niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend opdrachtnemer mocht worden verwacht. TRAVELDOCS is nimmer aansprakelijk voor meer of andere schade en kosten dan de vervangingswaarde/-kosten van het stuk. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en andere schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

  6.2.    TRAVELDOCS is niet verantwoordelijk voor stukken die door een bezorgdienst of een uitgevende instantie op de verkeerde plaats zijn terechtgekomen, zijn beschadigd, vertraagd of vernietigd.
  6.3.    Paspoorthoezen en alle documenten zoals originele bankafschriften, onderwijscertificaten en geboorteakten etc. die niet volgens de instructies van TRAVELDOCS voor indiening benodigd zijn, moeten door Opdrachtgever worden behouden. TRAVELDOCS aanvaardt geen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor het verlies van of schade aan dergelijke zaken/documenten.
  6.4.    TRAVELDOCS zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de aanvragen voor visa, paspoorten en/of documenten te verwerken. TRAVELDOS kan evenwel niet verantwoordelijk worden gehouden en is derhalve niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van een consulaat, ambassade, visacenter of paspoortkantoor ingeval van uitstel of het niet afgeven van aangevraagde documenten om welke reden dan ook en evenmin zal TRAVELDOCS verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor kosten en/of vertraging ontstaan uit of in verband met: (a) onvolledige aanvraagformulieren of (b) onjuiste of valselijk ingevulde aanvraagformulieren of (c) onjuiste of onvolledig ondersteunende documentatie. Alle door de Opdrachtgever gedane en te verrichten uitgaven, gemaakte en nog te maken kosten en overige geleden en te lijden schade vanwege deze vertragingen en/of niet afgegeven documenten komen voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever en zullen nimmer op TRAVELDOCS kunnen worden verhaald.
  6.5.    TRAVELDOCS verstrekt naar beste weten en kunnen visum- en paspoortinformatie onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat voormelde informatie de interpretatie is van de informatie die door de betreffende ambassades, consulaten, visacenter of paspoortkantoren is verschaft en TRAVELDOCS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden in die informatie en/of de interpretatie daarvan.
  6.6.    TRAVELDOCS aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens reizigers die hun visa bij aankomst willen regelen. Voor zover dit rechtens is toegestaan sluit TRAVELDOCS ter zake iedere aansprakelijkheid uit voor directe schade, indirecte schade en gevolgschade, zonder enige beperking, waaronder gederfde winst en reis- en vakantiekosten, met inbegrip van iedere aansprakelijkheid voor schade ontstaan door informatie die van de website is verkregen.
  6.7.    Behoudens ingeval van opzet of grove schuld en onverminderd de overige aansprakelijkheids-uitsluitingen en -beperkingen in deze Algemene Voorwaarden is de aansprakelijkheid van TRAVELDOCS te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat door Opdrachtgever aan TRAVELDOCS is betaald.
  6.8.    Opdrachtgever dient TRAVELDOCS binnen één maand na de datum van de levering van het visum (of indien niet geleverd, binnen twee maanden vanaf de datum van de order) TRAVELDOCS op de hoogte te stellen per aangetekende brief van enige claim met betrekking tot de dienstverlening en/of tekortkoming(en) van TRAVELDOCS. Zodra deze termijn is verstreken, zijn alle eventuele rechten en aanspraken van Opdrachtgever jegens TRAVELDOCS vervallen.
  6.9.    Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde vervalt iedere rechtsvordering van Opdrachtgever jegens TRAVELDOCS hoe dan ook één jaar na de datum met ingang waarvan Opdrachtgever eventuele rechten en/of aanspraken jegens TRAVELDOCS geldend had kunnen maken.

 7.  Toepasselijk recht en geschillen

  7.1.    Op alle rechtsverhoudingen tussen TRAVELDOCS en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  7.2.    Geschillen zullen – met uitsluiting van iedere andere rechter – (in eerste aanleg) worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

 8.  Slotbepalingen

  8.1.    Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn door TRAVELDOCS tevens gemaakt ten behoeve van haar bestuurders, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden. Deze bedingen zijn mitsdien derdenbedingen, waarop ook de bedoelde personen een beroep kunnen doen.

  8.2.    Indien één of meer bepalingen en/of bedingen in deze overeenkomst nietig mocht(en) zijn of vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige bepalingen en bedingen onverminderd van toepassing en zullen partijen in overleg treden teneinde overeenstemming te bereiken over een vervangende bepaling/vervangend beding die/dat zoveel mogelijk dezelfde strekking zal hebben als het nietige/vernietigde beding.
  8.3.    Indien TRAVELDOCS opdrachtgever voorziet van een vertaling van deze Algemene Voorwaarden, stemt opdrachtgever ermee in dat de vertaling alleen voor zijn gemak is verschaft en dat de onderhavige Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleert boven de buitenlandse vertaling.

Back To Top